ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


AUTO STYL a.s., IČ: 63080621

(dále jen „společnost“, nebo „správce“),

jako osoba, jež nakládá s osobními daty svých zaměstnanců, zákazníků, klientů,  či obchodních partnerů je si vědoma všech povinností, které ji vyplývají z platné právní úpravy, zejména pak ze zákona 101/2000 Sb. v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (dále jen „nařízení“), vše dále souhrnně také jako „platná legislativa“.

K subjektům výše uvedeným je společnost v postavení správce osobních údajů, není – li smlouvou, nebo jiným právním aktem, stanoveno jinak.

S odkazem na společenskou a zákonnou odpovědnost, zpracovává společnost údaje korektně, zákonným a transparentním způsobem, v souladu se všemi zásadami zpracování osobních údajů, tak jak jí ukládá platná legislativa.

Každý ze subjektů, jehož osobní údaje společnost zpracovává je oprávněn znát vždy účel zpracování, rozsah zpracovávaných údajů, dobu, po kterou jsou údaje zpracovávány, formu zpracování, kategorii příjemců zpracování, právní titul zpracování, popř. zda jsou jeho osobní údaje předávány do zahraničí.

Zpracovávané údaje, které subjekty společnosti poskytli, nebo které společnost získala, jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení a ochranu proti jejich zcizení.

Správce přijal všechna náležitá opatření, aby usnadnil výkon práv subjektů ve smyslu nařízení (řádná informační a poučovací povinnost).

Tam kde to společnosti neukládá jiný právní předpis, zpracovává údaje jen s výslovným souhlasem subjektů, které řádně poučuje o jejich právech, které jim vyplývají z nařízení. (článek 6 nařízení)

Právním titulem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas, popř. smluvní, zákonná či obdobná povinnost.

Společnost nezpracovává zvláštní kategorie údajů (ve smyslu článku 9 nařízení), pokud ji to nenařizuje jiný právní předpis.

Pokud by společnost zpracovávala zvláštní kategorii údajů, bylo by to vždy pouze s výslovným souhlasem subjektů ke zpracování této kategorie údajů, vždy ke konkrétnímu a jasně stanovenému účelu.

Zpracovávání osobních údajů, jež jsou označeny ve smyslu článku 9 nařízení jako „osobní údaje zvláštní kategorie“ na základě jiného právního předpisu (typicky pracovně-právního, či obdobného) tím není dotčena.

Konkrétní práva, vyplývající subjektům z platné legislativy najdete níže u svého statutu, který máte vůči společnosti AUTO STYL a.s. jako správci.

Osobu pověřence ve smyslu článku 37 nařízení společnost nejmenovala, jelikož v rámci své činnosti neshromažďuje množství či druh údajů, na základě kterých by byla povinna osobu pověřence jmenovat.

Společnost přijala technicko – organizační postup pro případ porušení zabezpečení nebo ztráty poskytnutých osobních údajů.

Zároveň společnost dokumentuje veškeré pokusy o narušení zabezpečení a tyto analyzuje.

Jakékoliv zjištění závadného stavu, včetně popisu události, rozsahu a případně zjištěné příčina nahlásí společnost ve stanovené lhůtě příslušnému dozorovému orgánu.

V rámci takového hlášení společnost sdělí dozorovému orgánu veškeré informace vyžadované platnou legislativou. (článek 33 a násl. nařízení).

Pokud správce vyhodnotí, že porušení zabezpečení bude mít za následek riziko pro práva a svobody subjektu, oznámí takovouto skutečnost přímo subjektu (článek 34 nařízení).

Společnost je ve smyslu platné legislativy registrována jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

ZÁKAZNÍK

Jako zákazník společnosti jste, dle nařízení, směrem ke společnosti v postavení subjektu osobních údajů.

Tyto své osobní údaje poskytujete společnosti na základě plné dobrovolnosti, což potvrzujete při uzavření obchodního či obdobného vztahu.

Jako subjekt údajů Vám společnost sděluje a zároveň Vás poučuje o těchto skutečnostech a právech, jež Vám z platné legislativy vyplývají:

 

Máte právo vědět:

 1. o kategorii údajů, tedy rozsahu zpracování

Společnost o Vás zpracovává údaje, které jste ji poskytl/a při uzavření obchodního či obdobného vztahu. Není – li stanoveno, nebo dohodnuto jinak, těmito údaji jsou:

a)            Jméno a příjmení,

b)           doručovací adresa,

c)            telefonní číslo, e-mailová adresa

d)           IČO (u fyzických osob podnikajících)

 

 1. o právu na odvolání souhlasu

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat. Subjekt bere na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. (článek 7 nařízení)

 

 1. o účelu zpracování

Správce zpracovává údaje za tímto účelem:

a)            organizace poskytování služeb,

b)           vykazování prodaného zboží a poskytovaných služeb

c)            organizace a příprava k dodání objednaného zboží, vyúčtování poskytnutého zboží a služeb,

d)           daňová evidence/vedení účetnictví,

e)           vyřizování stížností/reklamační řízení

 

 1. o užití údajů pro obchodní či jiné sdělení společnosti

Společnost počítá s využitím jednoho z poskytnutých údajů pro obchodní či obdobné účely. Tímto údajem je e-mail subjektu. Formou e-mailu bude správce zasílat obchodní sdělení týkající se jeho činnosti. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnost předpokládá, není ovšem podmínkou k uzavření smlouvy. Pokud subjekt nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti, má právo vznést námitku (čl. 21 nařízení), anebo označí příslušné „formulářové okénko“ nesouhlasu při uzavření smlouvy.

Pokud tak neučiní při uzavření smlouvy, může toto učinit kdykoliv později a to formou a způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení.

 

 1. o době, po kterou jsou údaje zpracovávány

Údaje subjektů se uchovávají po dobu nezbytně dlouhou pro povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů (daňový řád, zákon o DPH, zákon o archivaci)

V databázi zákazníků společnosti jsou údaje uchovávány po dobu 2 let od uskutečnění posledního obchodu. Uskutečněním dalšího obchodu se lhůta automaticky prodlužuje.

 

 1. o příjemcích osobních údajů

Poskytnutím osobních údajů bere subjekt na vědomí a souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly přístupné těmto příjemcům:

a)            Správce a jeho zaměstnanci

b)           Zpracovatel daňové a účetní evidence (na základě příslušné smlouvy mezi správcem a zpracovatelem)

c)            Orgán veřejné moci

d)           Poskytovatel doručovacích služeb (na základě příslušné smlouvy)

e)           Dodavatel správce (na základě příslušné smlouvy)

Společnost ujišťuje subjekty údajů, že příjemci jsou srozuměni s povinností chránit osobní údaje, jež od správce získali.

 

 1. o právu na přenositelnost údajů

Subjekt má právo získat údaje, které o něm správce vede a to ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu. Požádá – li o to subjekt, přenese správce jeho údaje jinému správci, nebo zpracovateli, je-li to technicky proveditelné. Tuto žádost musí subjekt podat písemně. Správce žádosti vyhoví.

(článek 20 nařízení)

 

 1. o právo na opravu a výmaz (právo „být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné údaje, které se ho týkají (článek 16 nařízení)

Subjekt je oprávněn požádat správce, aby o něm vymazal ty údaje, které se ho týkají. Správce této žádosti vyhoví, jsou – li k tomu splněny důvody a předpoklady, za kterých lze údaje vymazat (článek 17 nařízení).

Pokud jsou důvody pro výmaz splněny, prodávající provede výmaz bez zbytečného odkladu, případně vyrozumí kupujícího, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Žádost kupujícího musí být prodávajícímu doručena písemně.

Povinnosti vyplývající z jiného právního předpisu tím není dotčena.

 

 1. o osobě správce

Správcem osobních údajů je společnost AUTO STYL a.s., IČ: 63080621, se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Jeremiášova 1115/3.

Osoba správce je připravena odpovědět Vaše případné dotazy.

Osobu pověřence společnost nejmenovala, jelikož v rámci své činnosti neshromažďuje množství či druh údajů, na základě kterých by byla povinna osobu pověřence jmenovat (článek 37 nařízení).

www.auto-styl.cz

Právo na stížnost u dozorového orgánu

Subjekt bere na vědomí, že v případě jeho pochybností o průběhu, důvodech či zákonnosti zpracování, stejně jako v případě kdy má pochybnost o oprávněnosti zpracování, má právo podat stížnost u dozorového orgánu. Není – li stanoveno jinak, je dozorovým orgánem:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7
www.uoou.cz, posta@uoou.cz

Pokud subjekt hodlá uplatnit některé ze svých práv, může tak činit písemně (korespondenční adresa Praha 5 – Stodůlky, Jeremiášova 1115/3, PSČ: 155 00), elektronicky (e-mailová adresa: nejepsova@auto-styl.cz, nebo smela@auto-styl.cz).

 

ZAMĚSTNANEC:

Informace níže uvedené slouží výhradně pro současné, popřípadě bývalé zaměstnance.

Společnost AUTO STYL a.s. zpracovává osobní údaje všech svých zaměstnanců zákonným způsobem a způsobem ve smyslu čl. 6 nařízení.

Veškeré organizačně – technické postupy odpovídají zákonným požadavkům na zpracování.

Každý ze zaměstnanců se seznámil s informacemi, týkajícími se zpracovávání osobních údajů v rámci pracovně – právního vztahu.

Tyto informace, stejně jako záznamy správce o činnostech zpracování jsou zaměstnancům k dispozici k nahlédnutí u jejich přímých nadřízených (u jednatelů  nebo ředitelů útvarů).

Záznamy o činnostech zpracování jsou vedeny v podobě, která umožňuje jednoduchý výstup.

Osoba, jež vykonává dohled nad výkonem zpracování osobních údajů v pracovně – právních vztazích je vedoucí personálního oddělení. Jakékoliv dotazy, či stížnosti stran způsobu zpracovávání osobních údajů pak směřujte na tuto osobu.

 

OBCHODNÍ PARTNER:

Ačkoliv se povinnosti vyplývající z platné legislativy nevztahují na právnické osoby v rozsahu, tak jak jsou stanoveny pro fyzické osoby, společnost AUTO STYL a.s. přijala vhodná technicko – organizační opatření i směrem ke svým obchodním partnerům – právnickým osobám.

Jak uvádíme výše, s odkazem na společenskou a zákonnou odpovědnost, zpracovává společnost údaje korektně, zákonným a transparentním způsobem, v souladu se všemi zásadami zpracování.

Údaje zpracováváme vždy za konkrétním účelem, v nezbytném rozsahu a na dobu přiměřenou povaze či povinnosti zpracování.

Porušení zabezpečení údajů, stejně jako jejich případnou ztrátu se společnost zavazuje svým obchodním partnerům sdělit ve lhůtě stanovené v nařízení, způsobem, který je pro komunikaci mezi společností a obchodními partnery běžně užívaný.Objednávka testovací jízdy

   

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  captcha